PPV23

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

Xuất phát từ nhu cầu phát triển các biện pháp tái chế, xử lý chất thải nhựa thành các sản...

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng khả quan

View more 

An toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp: Cơ bản đảm bảo

View more 

Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 1 tỷ USD

View more 

Nông sản Ðắk Nông chuẩn hóa để rộng đường xuất khẩu

View more 

Tạo bước chuyển mới cho nông nghiệp Thủ đô

View more 

Năm 2023 – Trái cây Việt rộng đường vào các thị trường lớn

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam